18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Przeznaczenie

e-Lokata Zimowa jest lokatą zakładaną na okres 3 miesięcy o oprocentowaniu  5,00 % w okresie promocyjnym. Następnie lokata zostaje automatycznie odnowiona na kolejne 3 miesiące na warunkach standardowych z aktualnie obowiązującej w dniu odnowienia Tabeli oprocentowania, tj. aktualnie 2,10 %.

e-Lokata Zimowa jest przeznaczona dla osoby lub osób fizycznych posiadających rachunek ROR w Banku i korzystających z bankowości elektronicznej eBankNet .

Okres przyjmowania lokat: od 11.01.2024 r. do 31.03.2024 r.

Minimalna kwota wkładu

Brak ustalonych limitów wartości lokaty.

Oprocentowanie
-   oprocentowanie e-Lokaty Zimowej jest stałe w okresie promocyjnym i wynosi 5,00 % w stosunku rocznym.
-   po okresie promocyjnym lokata zostaje automatycznie odnowiona na kolejne 3 miesiące na warunkach standardowych z aktualnie obowiązującej w dniu odnowienia Tabeli oprocentowania, tj. aktualnie 2,10 %.
-   odsetki naliczane są za każdy dzień utrzymania lokaty
-   jako podstawę do obliczeń odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w miesiącu i 365 dni w roku

Tabela oprocentowania produktów bankowych dla klientów indywidualnych - pobierz

Korzyści
-    pewność zysku
-   zysk z odsetek wyższy niż w przypadku innych lokat
-   możliwość samodzielnego założenia oraz likwidacji lokaty
-   po zlikwidowaniu lokaty środki automatycznie księgowane są na ROR

Jak otworzyć lokatę?

-   zalogować się do bankowości elektronicznej eBankNet
-   w sekcji LOKATY założyć nową lokatę
-   zatwierdzić regulamin e-Lokaty Zimowej
-   lokata zostanie założona ze środków zgromadzonych na ROR

 W naszym Banku  depozyty  są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)

Drukuj