18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Dla kogo

Kredytobiorcą może być osoba fizyczna lub osoby fizyczne posiadające zdolność kredytową. W przypadku małżonków umowa kredytowa zawierana jest z obojgiem współmałżonków, chyba że istnieje pomiędzy nimi rozdzielność majątkowa. Suma wieku najmłodszego kredytobiorcy i planowanego okresu spłaty zobowiązania nie może przekroczyć 70 lat. W przypadku niespełnienia tego kryterium wymagane jest, aby osoba je spełniająca została współkredytobiorcą.
 

Przeznaczenie
Kredytem mieszkaniowym można sfinansować praktycznie wszystkie cele mieszkaniowe:
•    zakup działki budowlanej,
•    zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
•    budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego i lokalu mieszkalnego,
•    generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
•    spłata zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank,
•    nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
•    nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
•    przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w prawo odrębnej własności lokalu,
•    inwestycje mieszkaniowe realizowane przez inwestora zastępczego (spółdzielnię mieszkaniową lub dewelopera),
•    wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego,
•    zakup budynku mieszkalnego, budowę i dokończenie budowy budynku mieszkalnego, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 30% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej.
 
Kwota kredytu
•    minimalna kwota wynosi 30 000 zł,
•    maksymalna kwota nie może przekroczyć  80 % wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu.
 
Zabezpieczenie
•    hipoteka na kredytowanej nieruchomości lub innej nieruchomości mieszkalnej,
•    cesja praw na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych żywiołów,
•    zgoda wszystkich współwłaścicieli w przypadku gdy nieruchomość, na której ustanowiona ma być hipoteka, stanowi współwłasność,
•    cesja na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia na życie jako dodatkowa forma zabezpieczenia.
 
Korzyści
•    atrakcyjne oprocentowanie zmienne ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 3M + stała marża Banku,
•    możliwość obniżenia marży nawet o 0.99 p.p.
•    niska prowizja,
•    wygodny system spłat - raty malejące lub stałe,
•    możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów,
•    indywidualne podejście do klienta,
•    szybka decyzja kredytowa,
•    możliwość taniego ubezpieczenia nieruchomości i kredytu,
•    okres kredytowania do 25 lat,
•    kredyt w walucie PLN.


Oprocentowanie i opłaty
Tabela oprocentowania

Taryfa opłat i prowizji

Ubezpieczenie
W zależności od potrzeb klienta kredyt może być objęty ochroną ubezpieczeniową w wybranym zakresie:
•    śmierć ubezpieczonego,
•    trwała i całkowita niezdolność do pracy spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem.
Minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej
 
Wymagane dokumenty
•   Wniosek kredytowy
•    Zaświadczenie o zatrudnieniu
•    Uproszczony kosztorys sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane,
•    Numer księgi wieczystej,
•    Wycena nieruchomości przy kwocie powyżej 50 000 zł,
•    Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu,
•    Ogólne informacje dotyczące umowy kredytu hipotecznego

Przykładowa kalkulacja kosztów kredytu (RRSO*)

RRSO wynosi 3,05 %  dla następujących założeń:

* całkowita kwota kredytu: 240.000,00 PLN;

* okres kredytowania: 300 miesięcy;

* oprocentowanie kredytu: 2,61 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,22 %) i marży Banku w wysokości 2,39 p.p.,

* Pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa miesięczna 1.090,42 PLN, kolejne 298 raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne po 1.090,42 PLN, ostatnia rata kapitałowo-odsetkowa 1.105,63 PLN, łączna liczba rat kapitałowo - odsetkowych: 300.

* Całkowity koszt kredytu 100.60,21 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 87.141,21 PLN,

* prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 3.600,00 PLN,

* prowizja nie kredytowana przygotowawcza 0,10 % od kwoty wnioskowanego kredytu wynosząca 200,00 zł.

* Podatek od czynności cywilno-prawnych: 19,00 PLN,

* koszty prowadzenia rachunku w całym okresie kredytowania 1.500,00 PLN,

* koszty stałego zlecenia w całym okresie kredytowania 900,00 PLN,

* koszty obsługi karty w całym okresie kredytowania 1200,00 PLN w przypadku gdy w danym miesiącu nie dokona transakcji bezgotówkowych (w punktach handlowych lub przez Internet) określonych w Taryfie opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych,

* koszty ubezpieczenia nieruchomości w całym okresie kredytowania 5.500,00 PLN.

W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.

* Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 340.060,21 PLN.

 RRSO  wyliczono  na dzień 28.10.2021 r.

Drukuj