18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Dla kogo


Kredytobiorcą może być osoba fizyczna lub osoby fizyczne posiadające zdolność kredytową. W przypadku małżonków umowa kredytowa zawierana jest z obojgiem współmałżonków, chyba że istnieje pomiędzy nimi rozdzielność majątkowa. Suma wieku najmłodszego kredytobiorcy i planowanego okresu spłaty zobowiązania nie może przekroczyć 70 lat. W przypadku niespełnienia tego kryterium wymagane jest, aby osoba je spełniająca została współkredytobiorcą.
 
Przeznaczenie
Kredytem mieszkaniowym można sfinansować praktycznie wszystkie cele mieszkaniowe:
•    zakup działki budowlanej,
•    zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
•    budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego i lokalu mieszkalnego,
•    generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
•    spłata zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank,
•    nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
•    nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
•    przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w prawo odrębnej własności lokalu,
•    inwestycje mieszkaniowe realizowane przez inwestora zastępczego (spółdzielnię mieszkaniową lub dewelopera),
•    wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego,
•    zakup budynku mieszkalnego, budowę i dokończenie budowy budynku mieszkalnego, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 30% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej.
 
Kwota kredytu
•    minimalna kwota wynosi 30 000 zł,
•    maksymalna kwota nie może przekroczyć  80 % wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu.
 
Zabezpieczenie
•    hipoteka na kredytowanej nieruchomości lub innej nieruchomości mieszkalnej,
•    cesja praw na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych żywiołów,
•    zgoda wszystkich współwłaścicieli w przypadku gdy nieruchomość, na której ustanowiona ma być hipoteka, stanowi współwłasność,
•    cesja na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia na życie jako dodatkowa forma zabezpieczenia.
 
Korzyści
•    atrakcyjne oprocentowanie zmienne,
•    kwota kredytu do 50 000 zł ustalona w oparciu o stawkę WIBOR 3M + stała marża Banku,
•    kwota kredytu powyżej 50 000 zł ustalona w oparciu o stawkę WIBOR 3M + stała marża Banku,
•    niska prowizja,
•    wygodny system spłat - raty malejące lub stałe,
•    możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów,
•    indywidualne podejście do klienta,
•    szybka decyzja kredytowa,
•    możliwość taniego ubezpieczenia nieruchomości i kredytu,
•    okres kredytowania do 25 lat,
•    kredyt w walucie PLN.
 
Oprocentowanie i opłaty
Wyciąg z tabeli oprocentowania
Wyciąg z taryfy opłat i prowizji
 
Ubezpieczenie
W zależności od potrzeb klienta kredyt może być objęty ochroną ubezpieczeniową w wybranym zakresie:
•    śmierć ubezpieczonego,
•    trwała i całkowita niezdolność do pracy spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem.
Minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej
 
Wymagane dokumenty
•   Wniosek kredytowy
•    Zaświadczenie o zatrudnieniu
•    Uproszczony kosztorys sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane,
•    Numer księgi wieczystej,
•    Wycena nieruchomości przy kwocie powyżej 50 000 zł,
•    Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu,
•    Ogólne informacje dotyczące umowy kredytu hipotecznego

Przykładowa kalkulacja (RRSO*)
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,09 %  dla następujących założeń:
•    całkowita kwota kredytu: 190 000 PLN;
•    okres kredytowania: 250 miesięcy;
•    oprocentowanie kredytu: 3,63 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1.73 %) i marży Banku w wysokości
1,90 p.p., obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości.
•    równa rata kapitałowo-odsetkowa miesięczna: 1 084,66 PLN,
•    łączna liczba rat: 250.
•    całkowity koszt kredytu 89 455,72 PLN, w tym:
- suma odsetek w całym okresie kredytowania: 81 181,72 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,20 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca
2 280 PLN oraz prowizja nie kredytowana przygotowawcza; 0,1 % kwoty wnioskowanego kredytu wynosząca 190 zł. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19 PLN, koszty prowadzenia rachunku w całym okresie kredytowania 1 000,00 PLN, koszty stałego zlecenia w całym okresie kredytowania 375,00 PLN, koszty ubezpieczenia nieruchomości w całym okresie kredytowania 4.410,00 PLN.  
W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.
Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 279 455,72 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

Wyliczenia reprezentatywne dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego na 10 lipca 2017 r.

Drukuj