18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Dla kogo

Kredytobiorcą może być osoba fizyczna lub osoby fizyczne posiadające zdolność kredytową. W przypadku małżonków umowa kredytowa zawierana jest z obojgiem współmałżonków, chyba że istnieje pomiędzy nimi rozdzielność majątkowa. Suma wieku najmłodszego kredytobiorcy i planowanego okresu spłaty zobowiązania nie może przekroczyć 70 lat. W przypadku niespełnienia tego kryterium wymagane jest, aby osoba je spełniająca została współkredytobiorcą.
 

Przeznaczenie
Kredytem mieszkaniowym można sfinansować praktycznie wszystkie cele mieszkaniowe:
•    zakup działki budowlanej,
•    zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
•    budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego i lokalu mieszkalnego,
•    generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
•    spłata zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank,
•    nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
•    nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
•    przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w prawo odrębnej własności lokalu,
•    inwestycje mieszkaniowe realizowane przez inwestora zastępczego (spółdzielnię mieszkaniową lub dewelopera),
•    wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego,
•    zakup budynku mieszkalnego, budowę i dokończenie budowy budynku mieszkalnego, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 30% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej.
 
Kwota kredytu
•    minimalna kwota wynosi 30 000 zł,
•    maksymalna kwota nie może przekroczyć  80 % wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu.
 
Zabezpieczenie
•    hipoteka na kredytowanej nieruchomości lub innej nieruchomości mieszkalnej,
•    cesja praw na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych żywiołów,
•    zgoda wszystkich współwłaścicieli w przypadku gdy nieruchomość, na której ustanowiona ma być hipoteka, stanowi współwłasność,
•    cesja na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia na życie jako dodatkowa forma zabezpieczenia.
 
Korzyści
•    atrakcyjne oprocentowanie zmienne ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 3M + stała marża Banku 2 p.p.,
•    niska prowizja,
•    wygodny system spłat - raty malejące lub stałe,
•    możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów,
•    indywidualne podejście do klienta,
•    szybka decyzja kredytowa,
•    możliwość taniego ubezpieczenia nieruchomości i kredytu,
•    okres kredytowania do 25 lat,
•    kredyt w walucie PLN.


Oprocentowanie i opłaty
Tabela oprocentowania

Taryfa opłat i prowizji

Ubezpieczenie
W zależności od potrzeb klienta kredyt może być objęty ochroną ubezpieczeniową w wybranym zakresie:
•    śmierć ubezpieczonego,
•    trwała i całkowita niezdolność do pracy spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem.
Minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej

Lista Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank
 
Wymagane dokumenty
•  Wniosek kredytowy
•    Zaświadczenie o zatrudnieniu
•    Uproszczony kosztorys sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane,
•    Numer księgi wieczystej,
•    Wycena nieruchomości przy kwocie powyżej 50 000 zł,
•    Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu,

Informacja o ryzykach
•   Ogólne informacje dotyczące umowy kredytu hipotecznego
•    Informacja dla kredytobiorcy o ryzykach

Przykładowa kalkulacja kosztów kredytu (RRSO*)

RRSO wynosi 9,42 %  dla następujących założeń:
* całkowita kwota kredytu: 330 272,00 PLN;
* okres kredytowania : 194 miesiące;
* oprocentowanie kredytu: 8,50 % w skali roku  wyliczone jako suma aktualnego  wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M: 6,50 %  i aktualnej marży Banku w wysokości 2,0 p.p,
* łączna liczba rat: 194.
* Kredyt płatny w 193 równych miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych po 3.140,58 PLN i  ostatnia rata miesięczna  kapitałowo- odsetkowa wyrównująca 3.138,99 PLN.
* Całkowity koszt kredytu 294.439,01 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 278.998,93 PLN,
* prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 4.954,08 PLN,
* prowizja nie kredytowana przygotowawcza 0,10 % (min. 100, 00 max 200,00 PLN ) kwoty wnioskowanego kredytu wynosząca 200 PLN.
* Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN.
* Opłata za przeprowadzenie kontroli nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu 75,00 PLN.  
* Koszty ubezpieczenia nieruchomosci w całym okresie kredytowania 10.192,00 PLN.
* W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.
* Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 624.711,01 PLN.
* Oprocentowanie kredytu jest zmienne i oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć.
* Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 28 grudnia 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Drukuj