18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Przeznaczenie

Lokaty terminowe to prosty, popularny i bezpieczny sposób na pomnażanie oszczędności. Oferujemy szeroki wybór terminów:

 • od 14 dni do 36 miesięcy w walucie: PLN

Bank dopuszcza możliwość otwarcia i prowadzenia lokat terminowych dla jednostek samorządu terytorialnego nie posiadających rachunków rozliczeniowych w Banku po przedłożeniu dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku rozliczeniowego.

Oprocentowanie

Środki pieniężne znajdujące się na lokacie terminowej w złotych i w walutach wymienialnych oprocentowane są według:

 • zmiennej stopy procentowej
 • stałej stopy procentowej

Stawki oprocentowania każdorazowo ustalane są indywidualnie.

Podstawę otwarcia pierwszego rachunku lokaty stanowi:

 • zawarta jednorazowo Umowa ramowa;
 • „Deklaracja wniesienia lokaty”, składana każdorazowo w Banku.

Korzyści

 • indywidualnie ustalane stopy procentowe;
 • bezpieczne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych;
 • pewność zysku;
 • wyższy dochód z tytułu odsetek niż na rachunku;
 • możliwość wykorzystania lokaty jako zabezpieczenia kredytu;
 • brak minimalnej kwoty wkładu.

Okresy na jakie otwierane są lokaty Standard w Złotych:

 • krótkoterminowe: od 14 dni do 1 miesiąca;
 • długoterminowe: 3, 4, 5, 6, 12, 24, 36 miesięcy.

Dodatkowe atuty

 • Odsetki od lokat kapitalizowane są na koniec okresu umownego;
 • Lokata po okresie umownym jeżeli nie zostanie zlikwidowana, zostanie automatycznie przedłużona na kolejny, taki sam okres, na warunkach oprocentowania obowiązujących w pierwszym dniu kolejnego okresu deponowania, o ile Klient nie zdecyduje inaczej;
 • Wypłata części lub całości kapitału zgromadzonego na rachunku lokaty przed upływem zadeklarowanego okresu deponowania, skutkuje naliczeniem odsetek w obniżonej wysokości;
 • Oprocentowanie środków pieniężnych rozpoczyna się od daty ich wpłaty/wpływu na lokatę, a kończy się z dniem poprzedzającym ich wypłatę włącznie.
Drukuj