18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Bank BPS i zrzeszone Banki Spółdzielcze na podstawie zawartej umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie portfelowej linii gwarancyjnej de minimis(PLD) mają możliwość udzielania kredytów z zabezpieczeniem w postaci gwarancji BGK.

Umowa ta została zawarta w ramach rządowego programu „ Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK”.

Przedmiot kredytowania

Gwarancja BGK de minimis PLD to forma zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego i inwestycyjnego.

- Kredyty obrotowe objęte gwarancją BGK udzielane są na bieżące finansowanie działalności gospodarczej.

- Dla kredytów inwestycyjnych objętych gwarancją BGK de minimis przedmiot kredytowania dotyczy finansowania nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego przedsiębiorcy z zastrzeżeniem, że kredyt nie będzie przeznaczony na inwestycje kapitałowe, a środki z kredytu nie mogą być przeznaczone na zakup instrumentów finansowych, zakup wierzytelności oraz zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Dla kogo

Gwarancja BGK de minimis jest przeznaczona dla Przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających zdolność do spłaty kredytu.

 Wysokość gwarancji

- Gwarancją można zabezpieczyć 60% kwoty udzielonego kredyty przy czym maksymalna kwota gwarancji to 3.500. 000,- zł.

 - Wysokość gwarancji BGK
Gwarancja zabezpiecza 60% kwoty udzielonego kredytu, przy czym maksymalna kwota gwarancji to aż 3 500 000zł.

Dodatkowo maksymalna wysokość gwarancji uzależniona jest od wielkości pomocy de minimis, którą otrzymał Kredytobiorca. Łączna wartość pomocy de minimis przyznana jednemu Kredytobiorcy nie może przekroczyć 200 000 EUR (dla podmiotu działającego w sektorze transportu drogowego 100 tys. EUR).

Waluta udzielanych kredytów
Kredyty udzielane są wyłącznie w PLN.

Okres ważności gwarancji
Gwarancja udzielana jest maksymalnie:

     - na okres 27 miesięcy  - dla kredytów obrotowych

     - na okres 96 miesięcy  - dla kredytów inwestycyjnych

ale nie może być dłuższa niż okres kredytu wydłużony o 3 miesiące.

Zasady uzyskania gwarancji BGK
Wszystkie formalności związane z uzyskaniem gwarancji BGK wraz z oceną zdolności kredytowej dokonywane są w Banku.

Firma składa wniosek o udzielenie gwarancji wraz ze stosownymi oświadczeniem np. o posiadanym statusie małego i średniego przedsiębiorstwa.

Okres kredytowania

Gwarancją BGK może być objęty kredyt udzielony na okres:

- 24 miesiace - dla kredytów obrotowych,

- 96 miesięcy - dla kredytów inwestycyjnych

Koszty gwarancji

Dla gwarancji udzielonych do 31 grudnia 2013 roku stawka opłaty prowizyjnej wynosi „0%” za pierwszy roczny okres gwarancji, za kolejny okres roczny opłata prowizyjna wynosi jedynie 0,5% kwoty gwarancji.

 Zabezpieczenie gwarancji BGK

Jedynym zabezpieczeniem gwarancji BGK jest weksel własny In blanco Kredytobiorcy

 Zasady uzyskania gwarancji

Wszystkie formalności związane z uzyskaniem gwarancji BGK wraz z ocenązdolności kredytowej dokonywane są w Banku.

 Korzyści dla Kredytobiorcy

-  możliwość  otrzymania kredytu nawet w przypadku posiadania niewystarczających, wymaganych standardowo zabezpieczeń rzeczowych lub ich braku,

-  minimum formalności związanych z uzyskaniem gwarancji BGK,

Opłaty

Opłata prowizyjna na rzecz BGK wynosi 0,5%kwoty gwarancji za każdy roczny okres gwarancji.

Strona BGK z informacjami o programie

Drukuj