18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Przeznaczenie:

Jest to kredyt krótkoterminowy przeznaczony na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej

Kredyt w rachunku rozliczeniowym bieżącym jest kredytem odnawialnym do kwoty ustalonego limitu w danym okresie i może być wykorzystany wielokrotnie, aż do wygaśnięcia umowy.

Dla kogo:

Bank może udzielić kredytu w rachunku rozliczeniowym bieżącym Kredytobiorcy:

 • będącemu stałym klientem Banku, tzn. posiadającemu w Banku rachunek bieżący i przeprowadzającemu rozliczenia przez ten rachunek,
 • nowemu klientowi w przypadku przejęcia do kompleksowej obsługi, który otworzy rachunek bieżący i zobowiąze się do przeprowadzenia rozliczeń przez ten rachunek.
 • o dobrej, znanej Bankowi sytuacji ekonomiczno - finansowej,
 • posiadającemu zdolność kredytową,
 • rzetelnie i terminowo wywiązującemu się ze zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków z którymi współpracował w ostatnim okresie.

 

Oprocentowanie:

Tabela oprocentowania produktów bankowych dla klientów instytucjonalnych - pobierz

Zabezpieczenie:

Istnieje możliwość zaciągnięcia kredytu do 200.000,-zł przy uproszczonej formie  zabezpieczenia w postaci weksla in blanco i pełnomocnictwa do rachunku bieżącego.

Przy wyższych kwotach kredytu zabezpieczenie jest ustalane indywidualnie.

 

Kwota kredytu:

 • Wysokość przyznanego/udzielonego limitu jest uzależniona od zdolności kredytowej oraz od obrotów i sald na rachunku bieżącym.
 • Maksymalna wysokość kredytu nie może przekroczyć 50% obrotów rocznych.

Korzyści:

 • Więcej możliwości - w ramach dostępnego limitu kredytowego możesz wielokrotnie zadłużać się i spłacać kredyt odpowiednio do potrzeb i możliwości firmy.
 • Finansowanie bieżące - dodatkowe źródło finansowania bieżącej działalności firmy.
 • Efektywne zarządzanie - wspomaga zarządzanie finansami firmy.
 • Lepsza płynność finansowa - dogodny system spłat oraz możliwość skorzystania w każdej chwili z dodatkowych środków. kredytowych na opłacenie bieżących należności.
 • Oszczędność - dzięki szybkim decyzjom kredytowym oraz stałemu dostępowi do rachunku, nie tracisz czasu na zbędne formalności.

Wymagane dokumenty:

Podstawą do udzielenia kredytu jest złożenie wniosku wraz ze wskazanymi przez Bank załącznikami. W zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej, będą to między innymi:

 • dokumenty stwierdzające status prawny oraz uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej, umowę spółki/statut,
 • REGON,
 • NIP,
 • koncesje, zezwolenia, o ile są wymagane,
 • zaświadczenie z US oraz ZUS lub oświadczenie wnioskodawcy o nie zaleganiu z płatnościami wobec tych instytucji,
 • zaświadczenie o średniomiesięcznych wpływach na rachunek bieżący - w przypadku klienta posiadającego rachunek w innym banku,
 • oświadczenie o przychodach klienta, wg wzoru określonego przez Bank.

Pliki do pobrania:

Drukuj