18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Rodzaje kredytów

  • pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  • finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego,
  • spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wniosek kredytowy

  • Jednostka samorządu terytorialnego występująca o udzielenie kredytu składa wniosek sporządzony według wzoru określonego przez Bank, oraz wymagane przez Bank dokumenty formalno – prawne, dokumenty dotyczące jego sytuacji ekonomiczno-finansowej, niezbędne do zbadania zdolności kredytowej.
  • Wniosek o udzielenie kredytu, powinien zostać podpisany przez osoby uprawnione, zgodnie z z zapisami ustawy o finansach publicznych, oraz zawierać kontrasygnatę skarbnika/głownego księgowego.
  • Dopuszcza się możliwość udzielenia kredytu bez składania odrębnego wniosku przez jednostkę samorządu terytorialnego, w przypadku zawarcia zapisu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia o nie składaniu odrębnego wniosku.
  • Wnioski kredytowe są rozpatrywane w terminie określonym w procedurze przetargowej.

Oprocentowanie

Oprocentowanie ustalane indywidualnie

Pliki do pobrania 

Wniosek jednostki samorządu - pobierz

Podstawowe informacje o jednostce samorządu terytorialnego - pobierz

Dokumenty niezbędne do oceny wniosku kredytowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach JST - pobierz

Dokumenty niezbędne do oceny wniosku kredytowego na sfinansowanie niedoboru budżetu JST - pobierz

Drukuj