18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Dla kogo:

 • Warunkiem wydania karty jest posiadanie rachunku w jednostce Banku;
 • Użytkownikiem karty może być dowolna osoba wskazana przez Posiadacza rachunku;
 • Posiadacz rachunku może ubiegać się o wydanie dowolnej liczby kart, z tym że jednemu Użytkownikowi karty może być wydana tylko jedna karta;

Okres ważności:

 • Karta płatnicza VISA BUISNESS DEBETOWA jest wydawana na okres 3 lat;
 • Okres ważności karty określony jest na awersie karty i kończy się w ostatnim dniu miesiąca podanego na jej awersie;
 • Niezłożenie przez Posiadacza rachunku lub Użytkownika karty rezygnacji z używania karty w terminie 45 dni przed upływem okresu ważności karty, powoduje automatyczne wydanie karty wznowionej, tj. następnej karty na kolejny okres.

Limity transakcyjne:

Użytkownik karty może dokonywać transakcji w kraju i zagranicą przy użyciu karty do wysokości dostępnych środków na rachunku, z ograniczeniem dziennych limitów transakcyjnych.

 • Dzienny maksymalny limit transakcyjny wypłat gotówkowych wynosi 30.000 zł;
 • Dzienny maksymalny limit transakcyjny operacji bezgotówkowych wynosi 50.000 zł;

Bank nie udziela autoryzacji w przypadku próby dokonania transakcji:

 • której kwota przekracza wartość wolnych środków lub wartość dziennego limitu transakcyjnego;
 • przy użyciu karty zastrzeżonej;
 • kartą, której numer PIN jest zablokowany;
 • kartą, do której utracono prawo użytkowania;

W przypadku transakcji nieautoryzowanych nie są sprawdzane limity autoryzacyjne.

Użytkownik karty wyraża zgodę na dokonanie transakcji poprzez:

 • Wprowadzenie numeru PIN – w przypadku transakcji dokonywanych w bankomatach oraz w niektórych punktach handlowo-usługowych i jednostkach banków;
 • Złożenie na dowodzie dokonania transakcji podpisu zgodnego z wzorem na karcie – w przypadku transakcji dokonywanych w punktach handlowo-usługowych i jednostkach banków.

Korzyści:

Karta VISA Business Debetowa jest międzynarodową kartą płatniczą umożliwiającą dokonywanie transakcji w kraju i za granicą:

 • Płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach, oznaczonych emblematem VISA;
 • Wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA lub PLUS;
 • Wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA, oznaczonych emblematem VISA;
 • Na odległość bez jej fizycznego przedstawienia (uwarunkowane decyzją akceptanta);

Karta VISA Business Debetowa umożliwia:

 • Sprawdzenie wysokości wolnych środków w bankomatach świadczących taką usługę;
 • Aktywację karty za pomocą numeru PIN w bankomatach;
 • Awaryjną wypłatę gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą.

Rozliczenie transakcji:

 • Transakcje dokonywane przy użyciu karty w Polsce realizowane są w złotych polskich, a transakcje dokonywane za granicą - w walucie danego kraju;
 • Transakcje dokonane za granicą przeliczane są przez VISA z waluty transakcji na euro w oparciu o kurs własny VISA, a następnie na złote polskie po kursie sprzedaży pieniądza euro obowiązującym w Banku Polskiej Spółdzielczości w dniu rozliczenia transakcji;
 • Obciążenie rachunku z tytułu zrealizowanych transakcji krajowych i zagranicznych odbywa się w złotych polskich i dokonywane jest z datą realizacji transakcji.

Zastrzeżenia kart:

Utratę karty Użytkownik karty zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić w jednej z podanych niżej jednostek:

 • Telefonicznie w Contact Center Banku BPS S.A. (tel. +48 86 215 50 50 lub 22 539 50 50 - czynny całą dobę);
 • Telefonicznie w dowolnym centrum VISA;
 • Osobiście w dowolnej jednostce Banku wydającej karty VISA;
 • Osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA;

Zgłoszenie jest równoznaczne z zastrzeżeniem karty do końca okresu jej ważności.

Telefoniczne zgłoszenie utraty karty Użytkownik karty ma obowiązek potwierdzić pisemnie w jednostce Banku, która wydała kartę, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia.

Do czasu zgłoszenia Bankowi utraty karty, Posiadacza rachunku obciążają transakcje dokonane z użyciem utraconej karty do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 150 EUR (według średniego kursu EUR ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu dokonania zgłoszenia).

Bank ponosi odpowiedzialność za transakcje dokonane przy użyciu karty od momentu zgłoszenia utraty karty z wyłączeniem transakcji, do których doszło z winy umyślnej Użytkownika karty.

 

Pliki do pobrania:

 • Wniosek o wydanie karty - pobierz
 • Klauzule informacyjne i klauzule zgód - pobierz
Drukuj