18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Klienta przez:

 • Zakup maszyn;
 • Zakup urządzeń;
 • Zakup środków transportu;
 • Zakup nieruchomości (gruntu, budynków i budowli );
 • Zakup materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów;
 • Modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego;
 • Zakup wyposażenia;
 • Na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Środki własne:

Minimalny udział środków własnych Kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu powinien wynosić 20% .

W uzasadnionych przypadkach udział środków własnych może być niższy.

Okres kredytowania:

Okres kredytowania jest uzależniony od rodzaju inwestycji ale nie może być dłuższy niż 10 lat .

Oprocentowanie:

Oprocentowanie kredytu ustalane jest według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stopy bazowej i stałej  marży Banku.

Stopa bazowa ustalana jest w oparciu o średniomiesięczną  stawkę WIBOR 1M

Marża Banku uzależniona jest od:

 • poziomu ryzyka związanego z udzieleniem kredytu,
 • kwoty kredytu
 • okresu kredytowania.
 Tabela oprocentowania dla klientów instytucjonalnych - pobierz

Korzyści:

 • Szybka decyzja kredytowa;
 • Optymalne planowanie inwestycji - długi okres spłaty pozwala na rozsądne zaplanowanie inwestycji;
 • Finansowanie inwestycji - finansowanie znacznej części inwestycji ze źródeł zewnętrznych;
 • Poprawa płynności - kredyt nie blokuje środków bieżących;
 • Przesunięcie spłaty - możliwość uzgodnienia karencji w spłacie kapitału;
 • Lepsza sytuacja finansowa - dogodny system spłat;
 • Elastyczne warunki kredytu:
- Kredyt średnio - lub długoterminowy - w zależności od sytuacji kredytobiorcy;
- Oprocentowanie zmienne;
- Formy zabezpieczenia ustalane indywidualnie z klientem;
- Możliwość karencji w spłacie kapitału;
- Wypłata kredytu jednorazowo lub w transzach;
- Spłata kredytu - w ratach.

Wymagane dokumenty:

Podstawą do udzielenia kredytu jest złożenie wniosku wraz ze wskazanymi przez Bank załącznikami.

 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP;
 • nakaz płatniczy;
 • zaświadczenie z US oraz Urzędu Gminy o nie zaleganiu z płatnościami wobec tych   instytucji
 • bilans roczny i rachunek wyników za ostatnie dwa lata,
 • aktualny bilans i rachunek wyników,
 • kontrakty, umowy lub zamówienia odbiorców potwierdzające zbyt towarów i usług,
 • zezwolenie właściwych instytucji na realizację przedsięwzięcia, zaświadczenia i informacje o zgodności przedsięwzięcia z wymogami przepisów,
 • informacje (opinie) banków prowadzących rachunki wnioskodawcy o jego obrotach, aktualnym zadłużeniu, przyjętych prawnych zabezpieczeniach oraz terminowości wywiązywania się ze zobowiązań,
 • kopie zawartych  umów kredytowych wraz z harmonogramami spłat ,
 • wycenę majątku proponowanego jako zabezpieczenie spłaty kredytu, sporządzoną przez osoby lub podmioty uprawnione do dokonywania wycen
 • polisy ubezpieczeniowe proponowanego zabezpieczenia ,
 • plany finansowe w okresie kredytowania zawierające:
 • prognozę bilansu,
 • prognozę rachunku wyników,
 • harmonogram realizacji inwestycji,
 • kosztorys realizacji inwestycji ,

Pliki do pobrania:

Drukuj