18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Lokaty dopłata to elastyczny sposób na pomnażanie oszczędności poprzez dopłaty do kwoty zdeponowanej na początku. Lokata otwierana jest na 6, 12, 24-miesięczny okres umowy w walucie PLN.

Dla kogo:

Posiadaczami lokat mogą być tylko gospodarstwa posiadające rachunek podstawowy w naszym Banku. Bank nie otwiera lokat terminowych DOPŁATA w złotych drogą korespondencyjną.

Oprocentowanie:

Środki pieniężne znajdujące się na lokacie „DOPŁATA" oprocentowane są według:

 • Zmiennej stawki oprocentowania;

Wpłaty na lokaty mogą być wnoszone w formie:

 • Gotówkowej;
 • Bezgotówkowej.

Lokata Dopłata oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej ustalanej przez Zarząd Banku.

Podstawę otwarcia pierwszego rachunku lokaty stanowi:

 • Umowa ramowa zawarta jednorazowo;
 • „Deklaracja wniesienia lokaty”, składana każdorazowo w Banku;
 • Dowód osobisty;

Minimalna kwota lokaty to tylko 1000 zł.

Korzyści:

 • Możliwość dokonania wpłat do lokaty w trakcie trwania lokaty;
 • Bezpieczne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych;
 • Pewność zysku;
 • Szeroka dostępność;
 • Wyższy dochód z tytułu odsetek niż na rachunku;
 • Możliwość wykorzystania lokaty jako zabezpieczenia kredytu.

Dodatkowe atuty:

 • Odsetki od lokaty kapitalizowane są na koniec okresu umownego.
 • Lokata Dopłata po okresie umownym jeżeli nie zostanie zlikwidowana, zostanie automatycznie przedłużona na kolejny, taki sam okres, na warunkach oprocentowania obowiązujących w pierwszym dniu kolejnego okresu deponowania.
 • Oprocentowanie środków rozpoczyna się od daty ich wpłaty/wpływu na rachunek lokaty a kończy się z dniem poprzedzającym ich wypłatę włącznie.
 • Nie podjęte odsetki podlegają kapitalizacji.

Aby otworzyć lokatę należy:

 • przedstawić dokument potwierdzający tożsamość,
 • podpisać umowę,
 • wpłacić określoną kwotę gotówką lub przelewem.

Oprocentowanie:

Tabela oprocentowania produktów bankowych dla klientów instytucjonalnych - pobierz 

 

 W naszym Banku  depozyty  są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)

Drukuj