18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Przeznaczenie

Jest to kredyt  przeznaczony na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności rolniczej.

Kredyt może być udzielony jako:

 • Kredyt krótkoterminowy z okresem kredytowania do 12 miesięcy;
 • Kredyt średnioterminowy - z okresem kredytowania do 3 lat jeżeli uzasadnia to rodzaj prowadzonej działalności rolniczej;

Dla kogo

Bank udziela kredytów rolnikowi:

 • Będącemu klientem Banku,
 • Nowemu klientowi o dobrej sytuacji ekonomiczno - finansowej
 • O dobrej, znanej Bankowi sytuacji ekonomiczno - finansowej;
 • Posiadającemu zdolność kredytową;
 • Rzetelnie i terminowo wywiązującemu się ze zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków z którymi współpracował w ostatnim okresie;

Oprocentowanie:

Kredyt obrotowy celowy jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej ustalonej decyzja Zarządu Banku.

Tabela oprocentowania produktów bankowych dla klientów instytucjonalnych - pobierz 

Kwota kredytu:

 • Wysokość kredytu obrotowego powinna wynikać z zapotrzebowania na kapitał obrotowy, obliczonego na podstawie dokumentów i planów finansowych przedstawionych przez Klienta.
 • W przypadku kredytów nawozowych łączna kwota kredytów przypadających na 1 hektar użytków rolnych,  nie może przekroczyć 1.500 zł.
 • Maksymalna kwota kredytu wyliczanego w sposób ryczałtowy nie może przekroczyć 50.000 zł.

Korzyści:

 • Wypłata kredytu w transzach lub jednorazowo;
 • Spłata kredytu może następować z rachunku bieżącego kredytobiorcy;
 • Spłata kredytu - jednorazowo lub w ratach;
 • Oprocentowanie zmienne;
 • Formy zabezpieczenia ustalane indywidualnie z klientem.

Zabezpieczenia:

Formy zabezpieczenia ustalane są indywidualnie z klientem.

Wymagane dokumenty:

Podstawą do udzielenia kredytu jest złożenie wniosku wraz ze wskazanymi przez Bank załącznikami.

 • Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP;
 • Nakaz płatniczy;
 • Zaświadczenie z US oraz Urzędu Gminy o nie zaleganiu z płatnościami wobec tych instytucji;
 • Zaświadczenie o średniomiesięcznych wpływach na rachunek bieżący - w przypadku klienta posiadającego rachunek w innym banku;
 • Oświadczenie o przychodach klienta, wg wzoru określonego przez Bank.

Pliki do pobrania:

 • Wniosek o kredyt w rachunku - pobierz
 • Kwestionariusz osobisty - pobierz
Drukuj