18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Przeznaczenie:

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Klienta przez.:

 • zakup maszyn,
 • zakup urządzeń,
 • zakup środków transportu,
 • zakup nieruchomości ( gruntu , budynków i budowli ),
 • zakup materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów,
 • modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego,
 • zakup wyposażenia,
 • zakup udziałów lub akcji,
 • na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego,
 • bank dopuszcza możliwość refinansowania 50% nakładów inwestycyjnych poniesionych maksymalnie 6 m-cy przed datą złożenia wniosku.

Środki własne:

 • Udział środków własnych Kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu powinien wynosić 20%,
 • W uzasadnionych przypadkach udział środków własnych może być niższy.

Oprocentowanie:

Oprocentowanie kredytu ustalane jest według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stopy bazowej i stałej marży Banku.

Stopa bazowa ustalana jest w oparciu o śródmiesięczną stawkę WIBOR 1M.

Marża Banku uzależniona jest od:

 • poziomu ryzyka związanego z udzieleniem kredytu,
 • kwoty kredytu,
 • okresu kredytowania.
Tabela oprocentowania produktów bankowych dla klientów instytucjonalnych - pobierz
Wyciąg z tabeli oprocentowania pobierz

Okres kredytowania:

 • Kredyty inwestycyjne mogą być udzielane na okres do 10 lat, a w przypadku kredytków na zakup lub budowę nieruchomości na okres 20 lat.

 

Korzyści:

 1. szybka decyzja kredytowa,
 2. optymalne planowanie inwestycji - długi okres spłaty pozwala na rozsądne zaplanowanie inwestycji,
 3. finansowanie inwestycji - finansowanie znacznej części inwestycji ze źródeł zewnętrznych,
 4. poprawa płynności - kredyt nie blokuje środków bieżących,
 5. przesunięcie spłaty - możliwość uzgodnienia karencji w spłacie kapitału,
 6. lepsza sytuacja finansowa - dogodny system spłat,
 7. elastyczne warunki kredytu:
 • kredyt średnio - lub długoterminowy - w zależności od sytuacji kredytobiorcy,
 • oprocentowanie zmienne,
 • formy zabezpieczenia ustalane indywidualnie z klientem,
 • możliwość karencji w spłacie kapitału,
 • wypłata kredytu jednorazowo lub w transzach,
 • spłata kredytu - w ratach.

Wymagane dokumenty:

Podstawą do udzielenia kredytu jest złożenie wniosku wraz ze wskazanymi przez Bank załącznikami. W zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej, będą to między innymi:

 1. dokumenty stwierdzające status prawny oraz uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej, umowa spółki/statut,
 2. zaświadczenie z US oraz ZUS o nie zaleganiu z płatnościami wobec tych instytucji,
 3. bilans roczny i rachunek wyników za ostatnie dwa lata,
 4. aktualny bilans i rachunek wyników,
 5. kontrakty, umowy lub zamówienia odbiorców potwierdzające zbyt towarów i usług,
 6. zezwolenie właściwych instytucji na realizację przedsięwzięcia, zaświadczenia i informacje o zgodności przedsięwzięcia z wymogami przepisów,
 7. informacje (opinie) banków prowadzących rachunki wnioskodawcy o jego obrotach, aktualnym zadłużeniu, przyjętych prawnych zabezpieczeniach oraz terminowości wywiązywania się ze zobowiązań,
 8. kopie zawartych umów kredytowych wraz z harmonogrami spłat,
 9. wycenę majątku proponowanego jako zabezpieczenie spłaty kredytu, sporządzoną przez osoby lub podmioty uprawniające do dokonywania wycen,
 10. polisy ubezpieczeniowe proponowanego zabezpieczenia,
 11. plany finansowe w okresie kredytowania zawierające:
 • prognozę bilansu,
 • prognozę rachunku wyników,
 • harmonogram realizacji inwestycji,
 • kosztorys realizacji inwestycji.

Pliki do pobrania:

Drukuj