18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Przeznaczenie

Kredytowa linia hipoteczna przeznaczona jest  na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą:

 •  finansowanie bieżącej działalności gospodarczej (potrzeb w zakresie majątku obrotowego);
 • finansowanie nakładów ponoszonych w celu stworzenia lub powiększenia majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym:

a)      zakup lub modernizacja sprzętu,

b)      zakup, budowa lub modernizacja obiektów,

c)      refinansowanie nakładów poniesionych na cele inwestycyjne w okresie ostatnich 6 miesięcy;

 • refinansowanie kredytów gospodarczych udzielonych przez Bank i inne banki na cele, wymienione wyżej;
 • łącznie na w/w  cele,

Dla kogo

Bank udziela kredytu klientowi, który spełnia wszystkie poniżej podane warunki:

 • prowadzi działalność gospodarczą nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące;
 • posiada zdolność kredytową;
 • wywiązuje się terminowo ze zobowiązań kredytowych wobec Banku, banków lub innych instytucji finansowych
 • posiada w Banku rachunek bieżący lub zobowiąże się do jego otwarcia przed uruchomieniem kredytu i przeprowadzanie rozliczeń proporcjonalnych do udziału Banku w zadłużeniu z tytułu udzielonego kredytu;
 • nie posiada zaległości podatkowych lub zobowiązań zrównanych z nimi oraz zaległości w stosunku do ZUS.

Kwota kredytu

Kwota kredytu jest uzależniona od zdolności kredytowej Klienta oraz od wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

Kwota kredytu nie może przekroczyć 2.000.000 zł oraz 60% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia.

Środki własne

Bank nie wymaga udziału środków własnych

Oprocentowanie

Kredyt obrotowy celowy jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej ustalonej decyzją Zarządu Banku.

Tabela oprocentowania produktów bankowych dla klientów instytucjonalnych - pobierz

Wyciąg z tabeli oprocentowania pobierz

Okres kredytowania

Kredyt może być udzielony na okres do 8 lat.

Zabezpieczenie

Obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest:

 • hipoteka na nieruchomości lub ograniczonym prawie rzeczowym należącej/cym do Klienta lub osoby trzeciej, o odpowiedniej wartości rynkowej (wpis hipoteki na rzecz Banku, wyłącznie na  pierwszym miejscu);
 • przelew na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką;
 • pełnomocnictwo rachunku/ów Klienta prowadzonych przez Bank;
 • weksel własny in blanco Klienta wraz z deklaracją wekslową.

Wymagane dokumenty

Podstawą do udzielenia kredytu jest złożenie wniosku wraz ze wskazanymi przez Bank załącznikami. W zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej, będą to między innymi:

 • dokumenty stwierdzające status prawny oraz uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej, umowa spółki/statut,
 • zaświadczenie z US oraz ZUS o nie zaleganiu z płatnościami wobec tych instytucji,
 • bilans roczny i rachunek wyników za ostatnie dwa lata,
 • aktualny bilans i rachunek wyników,
 • kontrakty, umowy lub zamówienia odbiorców potwierdzające zbyt towarów i usług,
 • informacje (opinie) banków prowadzących rachunki wnioskodawcy o jego obrotach, aktualnym zadłużeniu, przyjętych prawnych zabezpieczeniach oraz terminowości wywiązywania się ze zobowiązań,
 • kopie zawartych  umów kredytowych wraz z harmonogramami spłat ,
 • wycenę majątku proponowanego jako zabezpieczenie spłaty kredytu, sporządzoną przez osoby lub podmioty uprawnione do dokonywania wycen
 • polisy ubezpieczeniowe proponowanego zabezpieczenia ,
 • prognoza bilans i rachunku wyników   na okres 2-ch lat :

Pliki do pobrani:

Drukuj