18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Dla kogo:

Kredyt płatniczy udzielany jest Kredytobiorcom posiadającym rachunek bieżący w Banku

o stałej częstotliwości wpłat przez okres co najmniej 1 roku, ugruntowanej i stabilnej kondycji finansowej, terminowo regulującym swoje zobowiązania wobec Banku.

Przeznaczenie:

Kredyt płatniczy jest rodzajem krótkoterminowego kredytu obrotowego, przeznaczonego na pokrycie konkretnych wymagalnych prawidłowych zobowiązań wynikających z:

 • doraźnych potrzeb zasilania finansowego np. płace, zobowiązania z tytułu dostaw, robót, usług, itp.,
 • pokrycia udzielonych Kredytobiorcy przez Bank gwarancji i poręczeń.

 

Kwota kredytu:

Kredyt jest udzielany do wysokości iloczynu dni kredytowania oraz dziennych wpływów liczonych jako średnia arytmetyczna wpływów w miesiącu poprzedzającym udzielenie kredytu, na rachunek bieżący Kredytobiorcy w Banku.

Oprocentowanie:

Kredyt płatniczy jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej ustalonej decyzją Zarządu Banku.

Tabela oprocentowania produktów bankowych dla klientów instytucjonalnych - pobierz.

Okres kredytowania:

Kredyt płatniczy może być udzielony na okres do 30 dni.

Zabezpieczenie:

Obligatoryjne prawne zabezpieczenie spłaty należności Banku z tytułu kredytu stanowi:

 • pełnomocnictwo do pobierania z rachunku bieżącego Kredytobiorcy niespłaconych w terminie zobowiązań z tytułu kredytu, bez dyspozycji Kredytobiorcy w pierwszej kolejności przed innymi płatnościami.

Pozostałe formy zabezpieczenie kredytu są ustalane indywidualnie z klientem.

Korzyści:

 • poprawa płynności finansowej firmy - skutecznie poprawia płynność firmy w przypadku krótkotrwałego zachwiania płynności,
 • likwidacja zatorów - pozwala na likwidowanie zatorów płatniczych, poprawiając przepływy finansowe,
 • wykorzystanie kredytu - na podstawie dyspozycji kredytobiorcy (przekazanie środków na rachunek lub zapłata za faktury dostawcy),
 • poprawa wizerunku firmy - tworzy wizerunek przedsiębiorstwa jako rzetelnego, regulującego terminowo swoje zobowiązania,
 • finansowanie bieżące - dodatkowe źródło finansowania bieżącej działalności firmy,
 • efektywne zarządzanie - wspomaga zarządzanie finansami firmy.

Wymagane dokumenty:

Podstawą do udzielenia kredytu jest złożenie wniosku wraz ze wskazanymi przez Bank załącznikami. W zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej, będą to między innymi:

 • dokumenty stwierdzające status prawny oraz uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej, umowę spółki/statut,
 • REGON,
 • NIP,
 • koncesje, zezwolenia, o ile są wymagane,
 • zaświadczenie z US oraz ZUS lub oświadczenie wnioskodawcy o nie zaleganiu z płatnościami wobec tych instytucji,
 • zaświadczenie o średniomiesięcznych wpływach na rachunek bieżący - w przypadku klienta posiadającego rachunek w innym banku,
 • oświadczenie o przychodach klienta, wg wzoru określonego przez Bank.

Pliki do pobrania:

Drukuj