18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Karta Visa Classic DEBIT to wygodny i bezpieczny sposób dostępu do gotówki.

Dla kogo:

Warunkiem wydania karty jest posiadanie rachunku ROR w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu.

Użytkownikiem karty może być:

 • Posiadacz rachunku,
 • Pełnomocnik do rachunku.

Do jednego rachunku mogą być wydane maksymalnie 3 karty VISA Classic Debetowe.

Okres ważności:

 • Karta płatnicza VISA CLASSIC DEBIT jest wydawana na okres 3-ch lat,
 • Okres ważności karty określony jest na awersie karty i kończy się w ostatnim dniu miesiąca podanego na jej awersie,
 • Niezłożenie przez Posiadacza rachunku lub Użytkownika karty rezygnacji z używania karty w terminie 45 dni przed upływem okresu ważności karty, powoduje automatyczne wydanie karty wznowionej, tj. następnej karty na kolejny okres.

Korzyści:

Karta VISA CLASSIC DEBETOWA wyposażona jest w chip, co powoduje, że w porównaniu z dotychczas wydawaną kartą magnetyczną gwarantuje użytkownikowi zdecydowanie wyższy poziom bezpieczeństwa podczas dokonywania transakcji.

Karty VISA Classic Debetowe są międzynarodowymi kartami płatniczymi umożliwiającymi dokonywanie transakcji w kraju i za granicą :

 • płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach, oznaczonych emblematem VISA,
 • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA lub PLUS,
 • wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA, oznaczonych emblematem VISA,
 • sprawdzenie wysokości wolnych środków w bankomatach świadczących taką usługę,
 • aktywację karty za pomocą numeru PIN w bankomatach,
 • awaryjną wypłatę gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą,
 • karta VISA CLASSIC DEBETOWA działa w systemie on-line, co oznacza, że bezpośrednio po dokonaniu transakcji mamy dostęp do aktualnego salda na rachunku,
 • wypłata gotówki w ramach usługi Cashback.

Rozliczenie transakcji:

 • Transakcje dokonywane w Polsce realizowane są w złotych polskich, a transakcje dokonywane za granicą - w walucie danego kraju.
 • Transakcje dokonane za granicą przeliczane są przez VISA z waluty transakcji na euro w oparciu o kurs własny VISA, a następnie na złote polskie po kursie sprzedaży pieniądza euro obowiązującym w Banku Polskiej Spółdzielczości w dniu rozliczenia transakcji.
 • Obciążenie rachunku z tytułu zrealizowanych transakcji krajowych i zagranicznych odbywa się w złotych polskich i dokonywane jest z datą realizacji transakcji.

Limity transakcyjne:

Użytkownik karty może dokonywać transakcji w kraju i zagranicą przy użyciu karty do wysokości dostępnych środków na rachunku, z ograniczeniem dziennych limitów transakcyjnych.

 • Dzienny maksymalny limit transakcyjny wypłat gotówkowych wynosi 5.000,- zł.
 • Dzienny maksymalny limit transakcyjny operacji bezgotówkowych wynosi 20.000,- zł.
 • Limity mogą być niższe jeżeli klient o takie zawnioskował.

Autoryzacja transakcji:

Bank nie udziela autoryzacji w przypadku próby dokonania transakcji:

 • której kwota przekracza wartość wolnych środków lub wartość dziennego limitu transakcyjnego,
 • przy użyciu karty zastrzeżonej,
 • kartą, której numer PIN jest zablokowany,
 • kartą, do której utracono prawo użytkowania.

W przypadku transakcji nieautoryzowanych nie są sprawdzane limity autoryzacyjne.

Użytkownik karty wyraża zgodę na dokonanie transakcji poprzez:

 • wprowadzenie numeru PIN – w przypadku transakcji dokonywanych w bankomatach oraz w niektórych punktach handlowo-usługowych i jednostkach banków,
 • złożenie na dowodzie dokonania transakcji podpisu zgodnego z wzorem na karcie – w przypadku transakcji dokonywanych w punktach handlowo-usługowych i jednostkach banków.
Zastrzeżenia kart

Utratę karty Użytkownik karty zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić w jednej z podanych niżej jednostek:

 • telefonicznie w Contact Center Banku BPS S.A. (tel. +48 86 215 50 50 lub 22 539 50 50 - czynny całą dobę);
 • telefonicznie w dowolnym centrum VISA;
 • osobiście w dowolnej jednostce Banku wydającej karty VISA;
 • osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA.

 

Zgłoszenie jest równoznaczne z zastrzeżeniem karty do końca okresu jej ważności.

Telefoniczne zgłoszenie utraty karty Użytkownik karty ma obowiązek potwierdzić pisemnie w jednostce Banku, która wydała kartę, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia.

Do czasu zgłoszenia Bankowi utraty karty, Posiadacza rachunku obciążają transakcje dokonane z użyciem utraconej karty do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 150 EUR (według średniego kursu EUR ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu dokonania zgłoszenia).

Bank ponosi odpowiedzialność za transakcje dokonane przy użyciu karty od momentu zgłoszenia utraty karty z wyłączeniem transakcji, do których doszło z winy umyślnej Użytkownika karty.

  

Pliki do pobrania:

 • Wniosek o wydanie karty - pobierz
 • Wniosek o wydanie karty dodatkowej - pobierz
 • Klauzule informacyjne i klauzule zgód - pobierz
Drukuj