18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Kredyty pomostowe są przeznaczone dla osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą, na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach następujących programów:

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka;
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko;
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki;
 • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej;
 • Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej;
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 • Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich;

oraz Regionalnych Programów Operacyjnych i Programów Wspólnotowych.

Rodzaj kredytu:

Ze względu na zakres finansowania i źródła spłaty:

 • Kredyt pomostowy Unia Biznes – przeznaczony na sfinansowanie tej części kosztów kwalifikowanych poniesionych w trakcie realizacji projektu, które będą pokryte dofinansowaniem, udzielonym na podstawie umowy o dofinansowanie i zabezpieczony cesją wierzytelności Kredytobiorcy z tytułu umowy o dofinansowanie.
 • Kredyt pomostowy Unia Super Biznes – przeznaczony na sfinansowanie do 80% przewidywanych kosztów realizacji projektu, obejmujący część pomostową spłacaną z uzyskanego dofinansowania i uzupełniającą spłacaną ze środków własnych.

Warunki udzielenie kredytu:

 • Posiadanie przez Wnioskodawcę zdolności kredytowej;
 • Posiadanie przez Wnioskodawcę udziału środków własnych w wysokości nie mniej niż 20% planowanego kosztu realizacji projektu z uwzględnieniem zapisów w wytycznych dotyczących poszczególnych działań w ramach danych programów krajowych/ regionalnych lub wspólnotowych;
 • Spełnienie przez Wnioskodawcę wymagań właściwego Programu.

Okres kredytowania:

 • Krótkoterminowe– z okresem kredytowania do 1 roku;
 • Średnioterminowe – z okresem kredytowania powyżej 1 roku do 3 lat;
 • Długoterminowe – z okresem kredytowania powyżej 3 lat maksymalnie do 10 lat.

Oprocentowanie:

Oprocentowanie kredytu ustalane jest według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stopy bazowej i marży Banku.

Stopa bazowa ustalana jest w wysokości stawki bazowej WIBOR 3M;

Marża Banku stanowi stałą wielkość negocjowaną przed zawarciem umowy. Jej wysokość uzależniona jest od poziomu ryzyka związanego z udzieleniem kredytu, kwoty kredytu i okresu kredytowania.

Tabela oprocentowania produktów bankowych dla klientów instytucjonalnych - pobierz 

Zabezpieczenie:

Podstawowym zabezpieczeniem kredytu pomostowego w części refinansowanej jest:

 • Dokonana przez Kredytobiorcę cesja na Bank należności wynikających z umowy dotacji;
 • Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym w Banku, gdy Kredytobiorca posiada rachunek bankowy;

Pozostałe formy zabezpieczenia są ustalane indywidualnie z kredytobiorcą.

Spłata kredytu:

Kredyt podlega spłacie:

 • W części refinansowanej – w dniu wpływu środków z cesji umowy dotacji, przekazanych do Banku przez Instytucję Wdrażającą/ Pośredniczącą II stopnia,

Refinansowana część kredytu pomostowego zostaje spłacona bezpośrednio przez Instytucję Wdrażającą/ Pośredniczącą II stopnia, w trakcie lub po zakończeniu realizacji projektu, jako refundacja zaakceptowanej kwoty poniesionych kosztów kwalifikowanych.

 • W części nierefinansowanej – zgodnie z harmonogramem spłat określonym w umowie kredytu;
 • Przedterminowo na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy.

Wymagane dokumenty:

Podstawą do udzielenia kredytu jest złożenie wniosku wraz ze wskazanymi załącznikami:

 • Obligatoryjnym załącznikiem do Wniosku o kredyt pomostowy jest kopia wniosku o dotację ze wszystkimi wymaganymi załącznikami lub kopia umowy dotacji zawartej z Instytucją Wdrażającą/ Pośredniczącą II stopnia;
 • Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP;
 • Nakaz płatniczy;
 • Zaświadczenie z US oraz Urzędu Gminy o nie zaleganiu z płatnościami wobec tych instytucji;
 • Bilans roczny i rachunek wyników za ostatnie dwa lata;
 • Aktualny bilans i rachunek wyników informacje o stanie majątkowym kredytobiorcy i jego sytuacji finansowej;
 • Kontrakty, umowy lub zamówienia odbiorców potwierdzające zbyt towarów i usług;
 • Zezwolenie właściwych instytucji na realizację przedsięwzięcia, zaświadczenia i informacje o zgodności przedsięwzięcia z wymogami przepisów;
 • Informacje (opinie) banków prowadzących rachunki wnioskodawcy o jego obrotach, aktualnym zadłużeniu, przyjętych prawnych zabezpieczeniach oraz terminowości wywiązywania się ze zobowiązań;
 • Wycenę majątku proponowanego jako zabezpieczenie spłaty kredytu, sporządzoną przez osoby lub podmioty uprawniające do dokonywania wycen wraz z polisami ubezpieczeniowymi;
 • Analizę ekonomiczno-finansową przedsięwzięcia w okresie kredytowania zawierającą:

- Zestawienia kosztów uzyskania przychodów

- Zestawienie przychodów

- Prognozowane przepływy strumieni pieniężnych

- Prognozy bilansu

- Harmonogram inwestowania i obsługi kredytu wnioskowanego jak i kredytów wcześniej zaciągniętych oraz innych zobowiązań

Pliki do pobrania:

Wniosek o kredyt w rachunku - pobierz

Kwestionariusz osobisty - pobierz

Drukuj