18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Zarząd:

Urszula Kurzeja - Prezes Zarządu

Maria Twardowska – Wiceprezes Zarządu

Anna Pażucha - Wiceprezes Zarządu

Piotr Kamiński - Wiceprezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza:

Kalinowski Leszek - Przewodniczący

Józef Głód - Z-ca Przewodniczącego

Helena Kudlik - Sekretarz

Boryś Ewa

Długopolska Izabela

Jaśkiewicz Wiesława

Pierzchała Barbara

Stopka Maria

Tobiasz Jakub

Woda Andrzej

Zelek Edward

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu spełniają wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, tj. posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków oraz dają rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. Rękojmia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, odnosi się w szczególności do reputacji, uczciwości i rzetelności danej osoby oraz zdolności do prowadzenia spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny.

Drukuj