18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu został utworzony na mocy uchwały z dnia 19 kwietnia 1912 roku Założycielskiego Walnego Zgromadzenia, w którym uczestniczyło 25 osób. Członkami założycielami byli robotnicy kolejowi.

Na I Walnym Zebraniu uchwalono statut, nazwę i siedzibę Towarzystwa Kredytowo-Robotniczego w Nowym Sączu oraz wybrano samorząd: 13-osobową Radę Nadzorczą i 3-osobowy Zarząd.

Zarząd Towarzystwa stanowili:

  • Franciszek Augustynowicz
  • Feliks Lachowicz
  • Ryszard Mędlarski

Statut Towarzystwa zarejestrowano w Sądzie Handlowym w Nowym Sączu w dniu 15 lipca 1912 roku pod nr 148.

Pierwszym członkiem założonego Towarzystwa został Poseł do Rady Państwa - Zygmunt Klemensiewicz w dniu 26 lipca 1912 roku, po wpłacie udziału w wysokości 10 koron.

Pierwszą pożyczkę udzielono w dniu 2 września 1912 roku w kwocie 120 koron, oprocentowaną 7,5% + 1% na administrację.

Rok 1913 zamknął się zyskiem w wysokości 637 koron.

W okresie I wojny światowej Zarząd zawiesił chwilowo działalność Towarzystwa. Wznowienie działalności nastąpiło z dniem 1 lipca 1915 roku.

Lata 1916 - 1920 cechuje szybki rozwój Towarzystwa, wzrost liczby członków, powiększenie majątku - zakup nieruchomości przy ul. Sienkiewicza.

W roku 1922 po wprowadzeniu Polskiej Ustawy Spółdzielczej Towarzystwo zmienia nazwę na Spółdzielnię Kredytowo-Robotniczą.

W roku 1929 Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do zakupu nieruchomości na siedzibę Spółdzielni, realizując uchwałę Walnego Zgromadzenia. W 1931 roku Spółdzielnia zakupuje budynek przy ul. Batorego 78 i przenosi biuro do nowych pomieszczeń we własnym budynku.

W latach 1936 - 1937 dla zabezpieczenia własnych funduszy przed dewaluacją Spółdzielnia przystąpiła do budowy domu czynszowego przy ul. Sienkiewicza.

Spółdzielnia prowadzi również działalność w okresie II wojny światowej. Był to bardzo trudny okres dla działaczy samorządu spółdzielni - zostają aresztowani członkowie Rady Nadzorczej. W Oświęcimiu ginie Przewodniczący Rady Jan Matkowski i członek Piotr Główczyk.

W 1943 roku budynek Spółdzielni przy ul. Batorego zostaje zajęty na biura Ostbamu - Spółdzielnia wynajmuje lokal zastępczy.

W kwietniu 1944 roku wprowadzono zmianę nazwy Spółdzielni na Bank Spółdzielczy.

W 1944 roku Rada Nadzorcza wykonując zarządzenie Związku Rewizyjnego w Krakowie podejmuje uchwałę o przyłączeniu do Banku Kas Stefczyka w Nowym Sączu - Dąbrówki i w Chełmcu Polskim.

W 1944 roku Bank przystępuje do Centralnej Kasy Spółek Rolniczych w Krakowie.

W 1945 roku Bank przenosi swoją działalność do wynajętego lokalu przy ul. Jagiellońskiej 36 - budynek własny przy ul. Batorego 78 zostaje wydzierżawiony PKP.

 

Po wojnie Bank rozpoczyna swoją działalność niemal od zera.

Kolejne lata to szybki rozwój Banku, następują dalsze połączenia Kas Stefczyka - Wielogłowy, Piątkowa i Mystków zostają włączone do Banku Spółdzielczego. Ponadto przejęty zostaje Związek Kredytowy w Nowym Sączu.

W latach 1948 - 1957 powoli zatraca się spółdzielczy charakter Banku - następuje podporządkowanie Centralnym Związkom Spółdzielczym i ograniczenie samodzielności.

W 1957 roku powstaje Związek Spółdzielni Oszczędnościowo - Pożyczkowych - Bank zmienia nazwę na Kasa Spółdzielcza. W 1961 roku następuje powrót do poprzedniej nazwy: Bank Spółdzielczy.

Od 1975 roku Bank Spółdzielczy zostaje zobligowany do zrzeszenia się w BGŻ. W tym okresie zostaje ograniczona samodzielność Banków - BGŻ staje się dla BS centralą finansową, rewizyjną i organizacyjną.

Początek lat 90. to okres wchodzenia banków spółdzielczych w wolny rynek finansowy. W 1990 roku zlikwidowane zostały związki spółdzielcze, a tym samym wszelki nadzór nad działalnością banków spółdzielczych.

W 1990 roku powstały: Bank Unii Gospodarczej S.A. w Warszawie, Wielkopolski Bank Gospodarczy S.A. w Poznaniu, a w 1992 roku Gospodarczy Bank Południowo - Zachodni S.A. w Wrocławiu.

W 1992 roku Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu odłączył się od Banku Gospodarki Żywnościowej i zrzeszył się z BUG S.A. w Warszawie.

W latach 1992 - 1993 dokonano modernizacji i kapitalnego remontu własnego budynku i w październiku 1993 roku przeniesiono działalność do własnego lokalu przy ulicy Batorego 78.

Okres pełnej swobody i wolnego rynku trwający do 1994 roku został różnie wykorzystany przez banki spółdzielcze. Jedne szybko przystosowały się do nowych warunków, inne na skutek nietrafnych decyzji kredytowych podejmowanych przez ich kierownictwa popadły w kłopoty finansowe, część z nich upadła.

Również nasz Bank przeżywał trudny okres w swojej działalności. Następne lata charakteryzowały się już znacznym rozwojem Banku (zobacz wykresy).

W roku 2002 z połączenia dwóch Banków Zrzeszających i czterech Banków Regionalnych powstał Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., z którym Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu podpisał umowę zrzeszenia.

W 2004 roku nastąpiło przyłączenie Banku Spółdzielczego w Gródku nad Dunajcem a w 2014 Banku Spółdzielczego w Nawojowej. Obecnie prowadzimy działalność w 12 placówkach: Centrali, trzech Oddziałach i ośmiu Punktach Obsługi Klienta.

100 lat działalności to czas, który pozwala na ugruntowanie pozycji na lokalnym rynku finansowym. Taka pozycję wypracował sobie Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu, który dzięki dobrej znajomości lokalnego rynku i ciągłemu rozwojowi do tradycji dołączył nowoczesne rozwiązania.

Oferta nasza skierowana jest zarówno do osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych czy Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu posiada fundusze własne w wysokości ponad 19 milionów złotych tj prawie 4,5 miliona EURO.

Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu działa w scentralizowanym systemie informatycznym, który pozwala na kompleksową obsługę we wszystkich placówkach naszego banku. Od kilku lat systematycznie wdrażamy nowoczesne produkty: bankowość internetową, homebanking, SMS banking, bankową informację telefoniczną, karty kredytowe, karty płatnicze Visa, elektroniczne rozliczenia, szybkie przekazy pieniężne Western Union, bankomaty, serwis internetowy, operacje dewizowe, kantor walut.

Misją Banku jest dążenie do rozwoju uniwersalnego, nowoczesnego banku lokalnego świadczącego kompleksowe usługi finansowe klientom detalicznym, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz będącego partnerem dla instytucji samorządowych w realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwój środowisk lokalnych. Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu to bank silny kapitałowo, solidny, cieszący się zaufaniem klientów, kontynuujący najlepsze tradycje polskiej spółdzielczości bankowej.

Zaufanie i satysfakcja Klienta jest naszym strategicznym celem.

Drukuj