18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do 31 grudnia 2020 r. dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.


Dla Państwa wygody możliwe jest przekazanie dokumentów w postaci elektronicznej bezpośrednio z poziomu bankowości internetowej. W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które podpisały umowę subwencji we własnym imieniu, potwierdzenie może ograniczyć się wyłącznie do zaakceptowania w bankowości internetowej danych pobranych przez bank automatycznie z CEIDG.
Przygotowana została równieżprezentacja potwierdzenia umocowania beneficjenta do zawarcia umowy subwencji PFR, Dowiecie się Państwo jakie dokumenty i w jakim trybie należy przekazać do Banku oraz w jaki sposób wykonać poszczególne czynności w bankowości internetowej.
W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:
• informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub
• wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana do jednoosobowej reprezentacji według KRS lub CEIDG lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia, które należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.


Należy pamiętać, że:
1. Pełnomocnictwo musi być opatrzone datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję. W przypadku tej samej daty, o ważności pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych. W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane.
2. Oświadczenie musi zostać wystawione po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli wcześniej nie udzielono pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik.

Zarówno Pełnomocnictwo jak i Oświadczenie należy przedłożyć wraz z aktualnym/pełnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Dokumenty należy przedstawić w Banku za pośrednictwem jednego z niżej wymienionych kanałów:
1. W przypadku dokumentacji pełnomocnictwa lub oświadczenia w formie elektronicznego pliku opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym - za pomocą bankowości internetowej (szczegóły znajdziesz w naszej prezentacji);
2. W przypadku pełnomocnictwa lub oświadczenia z podpisami notarialnie poświadczonymi:
* osobiście w placówce Banku,
*  pocztą na adres Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz Al. Stefana Batorego 78
3. Odpisy z CEIDG lub KRS nie wymagają podpisywania i mogą być przekazane wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą bankowości internetowej.
Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.
W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR.


Dodatkowe informacje
Prezentacja potwierdzania umocowania beneficjenta do zawarcia umowy subwencji PFR
Wzór oświadczenia
Wzór pełnomocnictwa
Strona internetowa Tarczy PFR

 

Drukuj