18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Przedmiot kredytowania:

Nakłady inwestycyjne związane z uruchomieniem nowych lub rozwojem istniejących przedsięwzięć gospodarczych w zakresie agroturystyki na wsi lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, w zakresie:

 1. Bazy noclegowej: - zakupu, budowy, rozbudowy, modernizacji i adaptacji budynków mieszkalnych, budynków towarzyszących i gospodarskich (stodoły, stajnie, itp.) na agroturystyczną bazę noclegową dla turystów (pokoje gościnne, kwatery grupowe, domki rekreacyjne, pensjonaty, mieszkania wakacyjne itp.), w tym budowa/modernizacja instalacji kanalizacyjnej, wodnej, systemu grzewczego, instalacji gazowej i elektrycznej w budynkach przewidzianych do użytkowania jako agroturystyczna baza noclegowa.
 2. Bazy gastronomicznej - zakupu, budowy, rozbudowy, modernizacji i adaptacji obiektów/punktów przeznaczonych do świadczenia usług (wyżywienie) gastronomicznych dla turystów, w tym założenie/instalacja urządzeń kuchennych, budowa/modernizacja instalacji kanalizacyjnej, wodnej, systemu grzewczego, instalacji gazowej i elektrycznej w pomieszczeniach kuchennych, jadalniach oraz w zapleczu magazynowym artykułów spożywczych.
 3. Bazy rekreacyjno-sportowej i kulturowej - zakupu, budowy, rozbudowy, modernizacji i adaptacji obiektów związanych z bezpośrednim świadczeniem usług rekreacyjno -sportowych i kulturowych dla turystów – obejmującej m.in.:
 • pola biwakowe i kempingi wraz z ogrodzeniem, oznakowaniem, wytyczeniem stanowisk, instalacją wodno-kanalizacyjną i elektryczną,
 • lokalne obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne obejmujące wypożyczalnie sprzętu turystycznego, kąpieliska, plaże, przystanie kajakowe i żeglarskie, wyciągi narciarskie, ścieżki rowerowe, ścieżki zdrowia, stałe parki rekreacyjno -rozrywkowe i szlaki turystyczno-krajoznawcze,
 • stajnie i padoki służące usługom jeździeckim, sportowym i leczniczym oraz zakup koni,
 • punkty lokalnej kultury ludowej, obejmujące m.in: warsztaty kowalsko -artystyczne, tkackie, wikliniarskie, garncarskie, galerie i punkty sprzedaży wyrobów lokalnego rękodzieła i rzemiosła artystycznego.

Zakup niezbędnego, pierwszego wyposażenia inwestycyjnego budowanych obiektów agroturystycznych, wymienionych w pkt. 1-3, obejmującego zarówno środki trwałe, jak i inne rzeczowe składniki majątku obrotowego wielokrotnego użytku (np. naczynia, sztućce, pościel itp.), ściśle i jednoznacznie związanego z wyposażeniem i funkcjonowaniem wymienionych obiektów.

Warunki udzielenia kredytu:

Kredyty mogą być udzielane do wysokości:

 • w plafonie A - do 50 000 zł, przy czym kredytowaniem może być objęte do 100% wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego brutto;
 • w plafonie B - do 300 000 zł; nie więcej niż do 80 % wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego brutto.

Jeden Klient nie może korzystać z dwóch kredytów jednocześnie. Zaciągnięcie następnego kredytu - jeśli jest to uzasadnione podjęciem odrębnej inwestycji lub samodzielnym, wyodrębnionym, następnym etapem kontynuowanej inwestycji - może nastąpić dopiero po całkowitej spłacie wcześniej zaciągniętego kredytu.

Udział środków własnych Kredytobiorcy wynosi:

 • w plafonie A – od 0 % wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego brutto;
 • w plafonie B – min. 20 % wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego brutto.

W przypadku realizacji przedsięwzięć/inwestycji objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej kredyt może być udzielony do 100% wartości kosztorysowej brutto inwestycji.

Wykorzystanie kredytu:

 • jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu,
 • w formie bezgotówkowej poprzez dyspozycje w ciężar rachunku kredytowego, na podstawie złożonych faktur lub innych dokumentów potwierdzających istnienie zobowiązania, zaakceptowane przez Bank.

Oprocentowanie kredytu:

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i oparte na stopie redyskonta weksli NBP.

Wysokość oprocentowania kredytu wynosi:

 • w plafonie A – 1,20 stopy redyskonta weksli NBP,
 • w plafonie B - 1,68 stopy redyskonta weksli NBP.

Oprocentowanie kredytu jednak nie może być niższe niż 4%.

Okres kredytowania:

Kredyty mogą być udzielane na okres do 5-ciu lat włączają c w to okres karencji w spłacie kredytu do 12-stu miesięcy.

Prowizja:

Od przyznanego kredytu bank pobiera jednorazową prowizję w wysokości do 1,5 % kwoty udzielonego kredytu.

Wymagane dokumenty:

Podstawę udzielenia kredytu stanowi pisemny wniosek kredytowy wraz z informacjami uzupełniającymi.

Drukuj