18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Przeznaczenie:

Kredyty pomostowe są przeznaczone dla osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą, na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach następujących programów:

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka;
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko;
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki;
 • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej;
 • Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej;
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 • Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich; oraz Regionalnych Programów Operacyjnych i Programów Wspólnotowych.

Rodzaj kredytu:

Ze względu na zakres finansowania i źródła spłaty:

 • kredyt pomostowy Unia Biznes – przeznaczony na sfinansowanie tej części kosztów kwalifikowanych poniesionych w trakcie realizacji projektu, które będą pokryte dofinansowaniem, udzielonym na podstawie umowy o dofinansowanie i zabezpieczony cesją wierzytelności Kredytobiorcy z tytułu umowy o dofinansowanie,
 • kredyt pomostowy Unia Super Biznes – przeznaczony na sfinansowanie do 80% przewidywanych kosztów realizacji projektu, obejmujący część pomostową spłacaną z uzyskanego dofinansowania i uzupełniającą spłacaną ze środków własnych.

Warunki udzielania kredytu:

 • posiadanie przez Wnioskodawcę zdolności kredytowej,
 • posiadanie przez Wnioskodawcę udziału środków własnych w wysokości nie mniej niż 20% planowanego kosztu realizacji projektu z uwzględnieniem zapisów w wytycznych dotyczących poszczególnych działań w ramach danych programów krajowych/ regionalnych lub wspólnotowych,
 • spełnienie przez Wnioskodawcę wymagań właściwego Programu.

Oprocentowanie:

Oprocentowanie kredytu ustalane jest według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stopy bazowej i stałej  marży Banku.

Stopa bazowa ustalana jest w oparciu o średniomiesięczną  stawkę WIBOR 1M

Marża Banku uzależniona jest od:

 • poziomu ryzyka związanego z udzieleniem kredytu,
 • kwoty kredytu
 • okresu kredytowania.

Tabela oprocentowania produktów bankowych dla klientów instytucjonalnych - pobierz

Okres kredytowania:

 • krótkoterminowe– z okresem kredytowania do 1 roku,
 • średnioterminowe – z okresem kredytowania powyżej 1 roku do 3 lat,
 • długoterminowe – z okresem kredytowania powyżej 3 lat maksymalnie do 10 lat.

Zabezpieczenie:

Podstawowym zabezpieczeniem kredytu pomostowego w części refinansowanej jest:

 • dokonana przez Kredytobiorcę cesja na Bank należności wynikających z umowy dotacji,
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym w Banku, gdy Kredytobiorca posiada rachunek bankowy.

Pozostałe formy zabezpieczenia są ustalane indywidualnie z kredytobiorcą.

Spłata kredytu

Kredyt podlega spłacie:

 • w części refinansowanej – w dniu wpływu środków z cesji umowy dotacji, przekazanych do Banku przez Instytucję Wdrażającą/ Pośredniczącą II stopnia.

Refinansowana część kredytu pomostowego zostaje spłacona bezpośrednio przez Instytucję Wdrażającą/ Pośredniczącą II stopnia, w trakcie lub po zakończeniu realizacji projektu, jako refundacja zaakceptowanej kwoty poniesionych kosztów kwalifikowanyc

 • w części nierefinansowanej – zgodnie z harmonogramem spłat określonym w umowie kredytu,
 • przedterminowo na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy.

Wymagane dokumenty

Podstawą do udzielenia kredytu jest złożenie wniosku wraz ze wskazanymi załącznikami:

 • Obligatoryjnym załącznikiem do Wniosku o kredyt pomostowy jest kopia wniosku o dotację ze wszystkimi wymaganymi załącznikami lub kopia umowy dotacji zawartej z Instytucją Wdrażającą/ Pośredniczącą II stopnia,
 • dokumenty stwierdzające status prawny podmiotu,
 • aktualne dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie o stanie zobowiązań wobec budżetu państwa i ZUS,
 • bilans roczny i rachunek wyników za ostatnie dwa lata,
 • aktualny bilans i rachunek wyników informacje o stanie majątkowym kredytobiorcy i jego sytuacji finansowej,
 • kontrakty, umowy lub zamówienia odbiorców potwierdzające zbyt towarów i usług,
 • zezwolenie właściwych instytucji na realizację przedsięwzięcia, zaświadczenia i informacje o zgodności przedsięwzięcia z wymogami przepisów,
 • informacje (opinie) banków prowadzących rachunki wnioskodawcy o jego obrotach, aktualnym zadłużeniu, przyjętych prawnych zabezpieczeniach oraz terminowości wywiązywania się ze zobowiązań,
 • wycenę majątku proponowanego jako zabezpieczenie spłaty kredytu, sporządzoną przez osoby lub podmioty uprawniające do dokonywania wycen wraz z polisami ubezpieczeniowymi,
 • oświadczenie o toczących się postępowaniach sądowych z udziałem wnioskodawcy,
 • analizę ekonomiczno-finansową przedsięwzięcia w okresie kredytowania zawierającą,
 • zestawienia kosztów uzyskania przychodów,
 • zestawienie obrotów,
 • prognozowane przepływy strumieni pieniężnych,
 • prognozy bilansu,
 • harmonogram inwestowania i obsługi kredytu wnioskowanego jak i kredytów wcześniej zaciągniętych oraz innych zobowiązań.

Pliki do pobrania:

Drukuj