18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Przeznaczenie:

 • Kredyt z dotacją - kredyt lub wyodrębniona część kredytu udzielonego przez bank na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych częściowo spłacony dotacją z NFOŚ i GW stanowiącą 45 % kwoty udzielonego kredytu.
 • NFOŚiGW - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dla kogo:

Bank udziela kredytu z dotacją następującym podmiotom:

 • osobom fizycznym posiadającym prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu służyć mają zakupione kolektory słoneczne;
 • wspólnotom mieszkaniowym instalującym kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (wielolokalowych), w których znajdują się samodzielne lokale mieszkalne, a także lokale o innym przeznaczeniu, stanowiące odrębną własność członków wspólnoty mieszkaniowej, z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania.

Koszty kwalifikowane:

 • koszt projektu budowlano-wykonawczego rozwiązania technologicznego dotyczącego montażu instalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej sporządzonego lub zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania;
 • koszt nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych
 • (w szczególności: kolektora słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej
 • i automatyki);
 • koszt zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434;
 • koszt montażu kolektora słonecznego;
 • zapłacony podatek od towarów i usług (VAT),z zastrzeżeniem, że jeżeli Kredytobiorcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest Kosztem kwalifikowanym.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszt kolektora słonecznego, którego dostawca legitymuje się:

 • sprawozdaniem z jego badań na zgodność z normą PN EN-12975-2, wykonanych przez akredytowane laboratorium badawcze oraz aktualnym certyfikatem zgodności, wydanym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą;
 • lub
 • europejskim certyfikatem na znak „SOLAR KEYMARK” nadanym przez jednostkę certyfikującą.

Data potwierdzenia zgodności kolektora słonecznego z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia Wniosku o kredyt.

Jednostkowy koszt kwalifikowany Przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2 500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora słonecznego.

Jeżeli kolektor słoneczny nie może być uznany za Koszt kwalifikowany, również pozostałe koszty Przedsięwzięcia uznaje się za niekwalifikowane.

Kwota kredytu:

Maksymalna kwota kredytu zależna jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy.

Środki własne:

Nie ma obowiązku udziału środków własnych.

Wpłata kredytu:

 • Bezgotówkowo poprzez dokonywanie zleceń płatniczych, zgodnie z harmonogramem Przedsięwzięcia bezpośrednio na rachunek wykonawcy/dostawcy na podstawie wystawionych faktur dokumentujących poniesienie kosztów kwalifikowanych.
 • Oryginały faktur zostaną opatrzone adnotacją pracownika placówki banku „opłacono w dniu … w kwocie ……PLN ze środków Kredytu z dotacją - umowa kredytu nr …z dnia …”.

Okres kredytowania:

Maksymalny okres kredytowania wynosi do 10 lat.

Oprocentowanie:

Kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR 3M + stała marża Banku 5 %.

Prowizja:

2,5 % kwoty udzielonego kredytu.

Zabezpieczenie:

Wnioskodawca zobowiązany jest do ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty udzielonego kredytu z dotacją i odsetek w formie uzgodnionej z Bankiem.

Pliki do pobrania:

 

Więcej informacji na stronie www.nfosigw.gov.pl

Drukuj