18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Przeznaczenie

Lokata "Progres" jest lokatą zakładaną na okres 12-nastu miesięcy o oprocentowaniu narastającym w każdym kolejnym miesiącu.

Lokata Progres jest przeznaczona dla osoby lub osób fizycznych - zarówno pełnoletnich jak i małoletnich.

Małoletni Posiadacz rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może po ukończeniu trzynastu lat swobodnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na tych rachunkach, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jego przedstawiciel ustawowy.

 

Minimalna kwota wkładu

Minimalna kwota lokaty to tylko 100 zł.

 

Oprocentowanie

 • oprocentowanie lokaty Progres jest progresywne, tzn. wysokość stopy procentowej wzrasta z upływem każdego kolejnego pełnego miesiąca utrzymania wkładu
 • kolejny pełny miesiąc utrzymania wkładu kończy się z dniem poprzedzającym datę odpowiadającą dniowi wniesienia wkładu, po upływie tego miesiąca
 • lokata Progres oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej określonej w Uchwale Zarządu Banku naliczanej w stosunku rocznym
 • odsetki naliczane są za każdy dzień utrzymania lokaty
 • odsetki są kapitalizowane
 • jako podstawę do obliczeń odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w miesiącu i 365 dni w roku
 • istnieje możliwość wcześniejszej likwidacji lokaty bez utraty odsetek za miniony okres

Tabela oprocentowania produktów bankowych dla klientów indywidualnych - pobierz

Korzyści

 • dostępność środków - ponieważ lokatę można wypłacić każdego dnia bez utraty uzyskanych do tego momentu odsetek
 • stały dostęp do gotówki oprocentowanej wyżej niż rachunki płatne na żądanie
 • możliwość systematycznego pomnażania kapitału bez ryzyka utraty korzystnego oprocentowania w momencie wycofania wkładu przed upływem deklarowanego terminu
 • zysk z odsetek na poziomie wyższym niż w przypadku innych lokat

 

Jak otworzyć lokatę?

 • przedstawić dokument potwierdzający tożsamość
 • podpisać umowę
 • wpłacić określoną kwotę gotówką lub przelewem

 W naszym Banku  depozyty  są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)

Drukuj