18 443-56-30 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz Al. Batorego 78

Z przyjemnością informujemy, że do oferty Banku zostały wprowadzone karty walutowe VISA w Euro.
Karty walutowe Visa wdrożone zostały zarówno dla klientów indywidualnych, jak też instytucjonalnych. Karty wydawane są do kont walutowych w EURO. Oznacza to, że w bankomatach na całym świecie klienci naszego Banku będą mieć stały dostęp do środków na rachunku walutowym w euro i dzięki tej karcie unikną kosztów przewalutowania przy płatnościach w tej walucie, zarówno w kraju jak też w strefie euro. Transakcje zrealizowane w walucie innej niż EURO, przeliczane będą w celu ich rozliczenia na EURO po kursie Visa z dnia rozliczenia transakcji.

Karta walutowa w EURO umożliwia jego Posiadaczowi dokonywanie następujących operacji w Polsce i za granicą:
•    płatności bezgotówkowych za towary i usługi,
•    wypłaty gotówki w bankomatach,
•    realizację transakcji za pośrednictwem sieci Internet,
•    sprawdzenia limitu autoryzacyjnego w bankomatach realizujących taką usługę (bankomaty mogą pokazywać dostępny limit autoryzacyjny w walucie obsługiwanej w danym bankomacie),
•    wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA,


Z kartą debetową VISA EURO zyskujesz:
•    komfort - masz stały dostęp do środków na rachunku walutowym w euro, dzięki czemu nie musisz odwiedzać placówki Banku, żeby wypłacić pieniądze
•    możliwość dokonywania w kraju i w strefie euro transakcji bezgotówkowych bez ponoszenia dodatkowych opłat
•    bezpieczeństwo środków na rachunku – każda transakcja dokonywana przy pomocy karty jest potwierdzana numerem PIN lub podpisem
•    możliwość dokonywania transakcji w internecie
•    bieżący podgląd stanu środków na rachunku – możliwość sprawdzenia stanu środków  w bankomatach realizujących tę usługę
•    możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty

Karta funkcjonuje w oparciu o dzienne limity autoryzacyjne indywidualne dla każdej karty VISA wydanej do danego rachunku.
Limity są określone przez Posiadacza na etapie składania wniosku o kartę i w każdym czasie mogą zostać zmienione.
Dla poszczególnych grup klientów zostały ustalone przez Bank maksymalne dzienne limity transakcyjne.  
 Klienci indywidualni:
•    dzienny limit wypłaty gotówki wynosi  5 000 EURO,
•    dzienny limit transakcji bezgotówkowych, który jest jednocześnie limitem dla transakcji internetowych wynosi 25 000 EURO,

Klienci prowadzący działalność gospodarczą:
•    dzienny limit wypłaty gotówki wynosi  20 000 EURO,
•    dzienny limit transakcji bezgotówkowych, który jest jednocześnie limitem dla transakcji internetowych wynosi  30 000 EURO.

Karta jest wydawana przez Bank na okres 3 lat i po tym okresie podlega automatycznemu wznowieniu, chyba, że klient złoży wcześniej rezygnację z  karty.

W celu skorzystania z nowej oferty wystarczy w dowolnej placówce Banku złożyć wniosek o wydanie karty walutowej. Adresy placówek - www.bsnowysacz.pl.
Po złożeniu wniosku w terminie do dwóch tygodni na adres korespondencyjny otrzymają Państwo nieaktywną kartę i w odrębnej przesyłce numer PIN. Aktywacji karty dokonać można :
•    za pośrednictwem Infolinii Banku BPS  pod numerem +48 86 215 50 00;
•    za pośrednictwem portalu kartowego www.kartosfera.pl;
•    w placówce Banku.

Wizerunek karty: 

Drukuj